1ste graad - 2de leerjaar

Ik zit momenteel in volgende basisoptie/studierichting: Agro- en biotechnieken

Klik hieronder op jouw nieuwe studierichting:

Wat is het profiel van de studierichting “Basismechanica”?

De studierichting Basismechanica – die je kan kiezen vanaf september 2014 (3de jaar) – heeft een dubbel doel:

1. Voldoende inzichten, basisvaardigheden en attitudes verwerven om een geschiktge keuze te maken naar een vervolgopleiding in de studiegebieden Auto, Koeling en Warmte en Mehanica-elektriciteit.

2. De startkwalificatie verwerven om de functie van helper te kunnen uitoefenen bij:

 • het construeren van mechanische constructies en constructieonderdelen;
 • het monteren en demonteren van constructies en constructieonderdelen;
 • het installeren van energiekringen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Basismechanica”?

 Ik leer in realisaties basismechanica volgende competenties/attitudes:

 • probleemoplossend denken
 • zelfstandig werken
 • veilig werken
 • ordelijk en systematisch werken
 • de werkpost efficiënt organiseren
 • praktisch werken
 • samenwerken
 • met respect omgaan met werktuigen en materialen

De beroepsgerichte vorming situeert zich in het vormgeven van basisconstructies en installaties door middel van plaat- en profielconstructies, lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren, installeren van energiekringen.

Ik werk met materialen en componenten. Ik pas uitvoeringstechnieken toe aan de hand van ter beschikking gestelde informatie. Ik werk product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen en verzorg de uitvoering met behulp van moderne technieken. Ik evalueer eveneens het product en het proces.

Wat leer ik nog in de studierichting “Basismechanica”?

 • Project algemene vakken : De algemene vorming wordt aangeboden in de vorm van projectonderwijs (PAV). Taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, … zitten hierin verweven.
 • Engels : De klemtoon ligt op zelfredzaamheid. Woordenschat en grammatica dienen ter ondersteuning van de praktische vaardigheden (vooral luisteren en lezen). 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Basismechanica”?

 2de graad BSO – Basismechanica

 

3de jaar

4de jaar

 Godsdienst

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Project algemene vakken

6

 6

 Engels

1

 1

 Realisaties basismechanica

21

 21

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Basismechanica”?

Wat is het profiel van de studierichting “Beeldende en architecturale vorming”?

KSO-studierichtingen met het achtervoegsel ‘vorming’  zijn theoretisch sterker uitgebouwd dan studierichtingen met het achtervoegsel ‘kunst’ of ‘opleiding’. In deze richtingen wordt extra aandacht besteed aan de vakken wiskunde en fysica .

Het niveau in het vak wiskunde kan je vergelijken met dat van sterk wiskundige ASO- en TSO-studierichtingen. Daarnaast scherp je je artistieke en culturele interesse aan, ontwikkel je je creativiteit, waarneming, ruimtelijk inzicht en leer je ontwerpen in een beeldende en architecturale context. Je leert beeldtaal en vaktaal gebruiken.

Je hebt interesse voor de kunstwereld in het algemeen, voor technieken en materiaal.

Je hebt interesse voor het culturele en het maatschappelijke en je beschikt over een ruime interesse voor de maatschappelijk culturele activiteiten. Je bezoekt graag tentoonstellingen, musea, concerten, fysieke en virtuele ruimtes.

Het gaat om een creatieve richting. Je zal dus steeds persoonlijke oplossingen moeten zoeken voor een gesteld probleem/opdracht.
In de lesopdrachten ga je vanuit een duidelijk begrensd kader (inhoudelijk, techniek) met de nodige achtergrondinformatie op een persoonlijke manier aan de slag.

Je leert waarnemen en gericht kijken, beelden lezen en benoemen, de zeggingskracht van een beeld ontdekken en dit in je eigen werk toepassen. 

Leerlingen die geen Artistieke vorming of Plastische vorming volgden in het tweede jaar, of die van een andere school komen, leggen een adviserende oriënteringsproef af.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting
“Beeldende en architecturale vorming”?

 • Ik leer in de vakken Beeldende- en architecturale vorming, kunstgeschiedenis en kunstinitiatie:

  Binnen beeldende vorming maak ik kennis met verschillende technieken en materialen waarmee ik boodschappen of inhouden kan voorstellen, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Er wordt heel wat tijd besteed aan het uitwerken van praktische opdrachten. Ik leer vormgeven met verschillende materialen.

  In waarnemingstekenen leer ik tekenen wat ik zie. Ik gebruik hiervoor potlood, krijt, pastel, houtskool, inkt en allerlei andere materialen. Al doende krijg ik inzicht in vorm, ruimte, kleur, compositie…  Zowel bij beeldende vorming als waarnemingstekenen maak ik gebruik van fotografie en computertoepassingen.

  In architecturale vorming leer ik ook exact tekenen. Ik maak projectietekeningen van grondvlakken, zijaanzichten en voorstellen met grafische computertoepassingen alsook met verschillende tekeninstrumenten. Ik maak kennis met de basisprincipes van de architectuur en de industriële vormgeving. Ik leer elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.

  In het vak kunstgeschiedenis leer ik de kunstwereld op een chronologische manier te benaderen. Alle kunstuitingen (beeldende kunst, architectuur, audiovisuele kunst, muziek, ballet, dans …) komen aan bod in kunstgeschiedenis en kunstinitiatie. In het vak kunstinitiatie verken ik de kunstwereld vanuit de actualiteit.

  Deze competenties zullen mij zeker helpen in de studierichting Beeldende en architecturale vorming: 

  • artistieke aanleg en interesse
  • gedrevenheid
  • doorzettingsvermogen
  • organisatietalent
  • zelfstandigheid
  • stiptheid
  • open creatieve geest
  • zin voor initiatief
  • kritische ingesteldheid
  • culturele en wetenschappelijke belangstelling
  • ontwikkeling van een grote kunstbeleving
  • kennis en gebruik van beeldtaal en vaktaal

Wat leer ik nog in de studierichting “Beeldende en architecturale vorming”?

 • Wiskunde :  Ik leer in het vak wiskunde (theoretische benadering): 
  • interesse tonen voor het oplossen van wiskundige problemen
  • redeneervaardigheden ontwikkelen
  • toepassen van verworven inzichten
  • verbanden leggen
  • correct en nauwgezet werken
  • blijven zoeken naar de juiste oplossingswijze
  • kritisch nadenken en inzicht verwerven in bewijzen van stellingen
  • wiskunde waarderen als een onderdeel van onze dagelijkse leefwereld   
 • Natuurwetenschappen : Ik leer in natuurwetenschappen (biologie, fysica en chemie):
  • helder en logisch denken
  • nauwkeurig waarnemen bij demonstraties
  • onder klassikale begeleiding de leerstof verwerken
  • de wetenschapsvakken vrij theoretische benaderen 
  • eenvoudige toepassingen 
 • Talen : 
  • Ik leer in het vak Nederlands:
   •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
   • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
  • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
   • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • zelfstandig woordenschat verwerken
   • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Beeldende en architecturale vorming”?

 2de graad KSO – Beeldende en architecturale vorming

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Architecturale vorming

3

3

 Beeldende vorming

2

2

 Engels

2

2

 Frans

4

4

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Informatica

1

1

 Kunstgeschiedenis

2

2

 Kunstinitiatie

1

1

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Muzikale opvoeding

1

1

 Natuurwetenschappen

2

2

 Nederlands

4

4

 Waarnemingstekenen

3

3

 Wiskunde

5

5

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Beeldende en architecturale vorming”?

Wat is het profiel van de studierichting “Biotechnische wetenschappen”?

Biotechnische wetenschappen is een doorstromingsrichting die je voorbereid op verderstuderen in het hoger onderwijs. Ze biedt een sterk pakket exacte wetenschappen (wiskunde, biologie, chemie, fysica en biotechniek) aan en koppelt dit aan proefondervindelijk onderzoek van fauna en flora.

In Biotechnische wetenschappen wordt aandacht besteed aan de studie van de levende materie en haar omgeving. Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische thema’s. In deze studierichting komen land- en tuinbouw op een wetenschappelijke manier aan bod. De studierichting richt zich naar theoretisch sterke leerlingen die begaan zijn met natuur en milieu en een brede interesse hebben voor het leven van plant, dier en mens.

Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren. Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren in een typische labo-omgeving. Je hebt een grote interesse in de natuur en al haar levende wezens.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Biotechnische wetenschappen”?

 • Ik leer in biotechniek:  
  • via voorbeelden en experimenteel onderzoek toepassingen bestuderen van levende organismen
  • vaardigheden ontwikkelen om biotechnologische processen te analyseren , te verklaren en te begeleiden
  • via laboratoriumoefeningen theorie toepassen in concrete praktijksituaties
  • logisch, kritisch denken en verbanden leggen
  • interesse tonen in de levende materie
  • de OVUR-methode (Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren en Reflecteren) gebruiken bij labo-oefeningen
  • in team werken
  • vanuit probleemstellingen de essentie extraheren en toepassen
  • waarnemingen in de natuur en veldwerk uitvoeren

Wat leer ik nog in de studierichting “Biotechnische wetenschappen”?

 • Wiskunde (dezelfde inhoud als in alle ASO-richtingen uit de tweede graad)   
  • de verworven inzichten toepassen in berekeningen
  • wiskunde waarderen als basis voor de wetenschappelijke vakken
  • zelfstandig werken
  • verdiepingsleerstof verwerven
  • logisch redeneren in functie van de specifieke vakken
  • oefeningen maken op eigen initiatief
  • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
  • grote hoeveelheden leerstof verwerken
  • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groot pakket wiskunde
  • interesse tonen voor het oplossen van wiskundige problemen
  • redeneervaardigheden ontwikkelen
  • verbanden leggen
  • kritisch nadenken en inzichten verwerven in bewijzen van stellingen
  • correct en nauwgezet werken
  • blijven zoeken naar de ideale oplossingswijze  
 • Wetenschappen :  Ik leer specifiek voor toegepaste chemie, toegepaste fysica, toegepaste biologie en labo chemie: 
  • interesse en nieuwsgierigheid tonen in wetenschappen
  • helder, logisch en analytisch denken
  • zelfstandig oplossingen vinden voor problemen
  • informatie structureren en verwerken
  • teksten, tabellen en grafieken opstellen en interpreteren
  • handig zijn bij het experimenteren in practica
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag
  • verbanden zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit
  • kritisch nadenken over wetenschappelijke verschijnselen
  • omgaan met klassieke en moderne informatiedragers
  • verdiepingsleerstof verwerken
  • labo-oefeningen uitvoeren
  • in team werken
  • de OVUR-methode
   (Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren en Reflecteren) toepassen in labo
  • vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen   
 • Talen : 
  • Ik leer in het vak Nederlands:
   •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
   • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
  • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
   • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • zelfstandig woordenschat verwerken
   • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Biotechnische wetenschappen”?

 2de graad TSO – Biotechnische wetenschappen

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Biotechniek en labo

4

4

 Engels

2

2

 Frans

3

3

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Nederlands

4

4

 Toegepaste biologie

2

2

 Toegepaste chemie en labo

4

4

 Toegepaste fysica

2

2

 Wiskunde

5

5

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Biotechnische wetenschappen”?

Wat is het profiel van de studierichting “Bouw en houtkunde”?

Bouw- en houtkunde is een theoretische richting met aandacht voor wiskunde en technologie die je voorbereidt op verderstuderen in het hoger onderwijs. Je verwerft inzicht in bouw- en houtconstructies. Je leert probleemoplossend denken, één of meerdere oplossingen uitwerken, analyseren en evalueren. De technische realisaties worden niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid uitgevoerd.

Je leert plannen en organiseren. Je leert in de praktijk rekening houden met de veiligheid van de werkomgeving, bouwwetgeving, topografie, weg- en waterbouwkundige aspecten, stabiliteit, sterkte. De klemtoon ligt eerder op het vlak van ontwerpen en organiseren dan op het vlak van het praktisch uitvoeren.

Je hebt een ruime interesse voor het bestuderen, het ontwerpen en het realiseren van bouwconstructies in hout, steen of andere materalen.

De algemene vakken zorgen voor een stevige basiskennis terwijl specifieke bouwkundige vakken garant staan voor een degelijke architecturale vorming.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Bouw en houtkunde”?

 • Ik leer in de vakken bouw- en houtwetenschappenIn bouw- en houtwetenschappen staat het bestuderen, ontwerpen en berekenen van bouwconstructies centraal en dit wordt vooral theoretisch benaderd. De opleiding besteedt ook aandacht aan de studie van en de verantwoorde keuze van bouwmaterialen. Kostprijsberekening en kostenbeheersing worden hierbij zeker niet vergeten.

Wat leer ik nog in de studierichting “Bouw en houtkunde”?

 • Wiskunde (praktische en vakoverschrijdende benadering):  
  • vaste werkwijzen toepassen
  • vele toepassingen uitvoeren
  • verworven inzichten in berekeningen gebruiken
  • wiskunde waarderen als basis voor de technische vakken
  • logisch redeneren in functie van de specifieke vakken
  • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
  • interesse tonen voor het oplossen van wiskundige problemen
  • redeneervaardigheden ontwikkelen
  • correct en nauwgezet werken
  • richtinggebonden thema’s onderzoeken 
 • Wetenschappen:  
  • Ik leer in alle wetenschapsvakken (vooral door demonstratieproeven):
   • helder, logisch en analytisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en uitvoeren
   • (specifiek voor het vak toegepaste fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen
 • Talen:  
  • Ik leer in het vak Nederlands:
   •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
   • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
  • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
   • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • zelfstandig woordenschat verwerken
   • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Bouw en houtkunde”?

 2de graad TSO – Bouw- en houtkunde

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Bouw- en houtwetenschappen

10

10

 Elektriciteit

1

0

 Engels

2

2

 Frans

2

2

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Informatica

1

1

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Mechanica

1

2

 Nederlands

4

4

 Toegepaste chemie

1

1

 Toegepaste fysica

1

1

 Wiskunde

4

4

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Bouw en houtkunde”?

Wat is het profiel van de studierichting “Economie”?

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Economie is de studie van de organisatie van het dagelijks leven. Ieder van ons wordt dag in dag uit geconfronteerd met de vier spelers in de economie: gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland. In het vak economie analyseer je de verbanden tussen deze spelers en de invloed hiervan op je eigen situatie.

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde, wetenschappen en actualiteit.
Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen. Je hebt de keuze tussen 4 of 5 uren wiskunde.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Economie”?

 • Ik leer in het vak Economie:  
  • helder, logisch en kritisch denken
  • zelfstandig oplossingen vinden voor problemen
  • informatie leren structureren en verwerken
  • teksten, tabellen en grafieken interpreteren
  • leren samenwerken met andere mensen
  • zinvol gebruikmaken van ict
  • interesse ontwikkelen en inzicht verwerven in de economische en politieke actualiteit 

Wat leer ik nog in de studierichting “Economie”?

 • Wiskunde Ik leer in alle wetenschapsvakken (vooral door demonstratieproeven):
  • helder, logisch en analytisch denken
  • tabellen en grafieken interpreteren
  • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en uitvoeren
  • (specifiek voor het vak toegepaste fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen
 • Wetenschappen Ik leer in alle wetenschapsvakken (vooral door demonstratieproeven):
  • helder, logisch en analytisch denken
  • tabellen en grafieken interpreteren
  • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en uitvoeren
  • (specifiek voor het vak toegepaste fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen
 • Talen 
 • Ik leer in het vak Nederlands:
  •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
  • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
 • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
  • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
  • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
  • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
  • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
  • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
  • zelfstandig woordenschat verwerken
  • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen 
 • Ik leer specifiek in het vak Duits (4° jaar – 1 uur per week)
   • korte dialogen uit het dagelijkse leven lezen en begrijpen
   • schrijfvaardigheid inoefenen door middel van aangeleerde zinswendingen en uitdrukkingen
   • de Duitse cultuur waarderen
   • beperkte basisgrammatica toepassen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Economie”?

 2de graad ASO – Economie

 

3de jaar

4de jaar

 

DIA

SMA

SJC

SJIB

DIA

SMA

SJC

SJIB

 Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

 Biologie

1

1

1

1

1

1

1

1

 Boekhouden

0

0

1/0

0

0

0

1/0

0

 Chemie

1

1

1

1

1

1

1

1

 Duits

0

0

0

1/0

1

1

1

1

 Economie

4

4

4

4

4

4

4

4

 Engels

3

3

3

3

2

2/3

2

2/3

 Frans

4

4/5

4

4

4

4

4

4

 Fysica

1

1

1

1

1

1

1

1

 Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

 Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

 Informatica

1/0

1

1

1

1/0

1

1

1

 Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

 Muzikale opvoeding

0

0

0

0

1

1

1

1

 Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

 Plastische opvoeding

1

1

1

1

0

0

0

0

 Wiskunde

4/5

5/4

4/5

4/5

4/5

5/4

4/5

5/4

DIA: Damiaaninstituut – SMA: Instituut Sancta Maria – SJC: Sint-Jozefscollege – SJIB: Sint-Jozefsinstituut

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Economie”?

 • Damiaaninstituut P. Dergentlaan 220, 3200 AARSCHOT – www.damiaaninstituut.be
 • Instituut Sancta Maria Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 AARSCHOT – www.sanctamaria-aarschot.be
 • Sint-Jozefscollege Bekaflaan 65, 3200 AARSCHOT – www.bekaf.sjca.be
 • Sint-Jozefsinstituut Pastoor Pitetlaan 28, 3130 BETEKOM (Middenschool) Prof Sharpélaan 23, 3130 BETEKOM (Bovenbouw) www.sjib.be

Wat is het profiel van de studierichting “Elektriciteit-elektronica”?

Elektriciteit-elektronica is een brede theoretische studierichting met aandacht voor wiskunde en technologie. Ze bereidt voor op verderstuderen in het hoger onderwijs.

Er wordt geleerd om probleemoplossend te denken en te handelen, te analyseren en berekeningen uit te voeren. Uitvoerend werk gebeurt in een labo-omgeving: uitvoering van experimenten en nauwkeurige verslaggeving. Ict komt ruimschoots aan bod in de vorm van programmering in verschillende programmeertalen.

Een stevige basiskennis van elektriciteit en elektronica verwerven is de centrale doelstelling. In de tweede graad bestudeer je in het vakgebied elektriciteit de basisschakelingen, elektrostatica, elektromagnetisme, gelijk- en wisselstroom, elektrische wetten, elektrische installaties in woningen. In elektronica komen analoge en digitale basisschakelingen, logische functies en poortschakelingen, digitale codes, beginselen van de halfgeleider-technologie aan bod.

Je hebt ruime interesse in elektriciteit, elektronica, telecommunicatie, wiskunde en technologie.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Elektriciteit-elektronica”?

 • Elektriciteit-mechanica : Hier verwerf ik inzicht in het methodisch oplossen van schakeltechnische problemen. Ik doe beperkte ervaring op in het monteren en aansluiten van apparatuur voor elektrische installaties, met respect voor de geldende reglementeringen. Tevens verwerf ik kennis en inzicht in de fundamentele basisbegrippen en wetmatigheden van de theoretische mechanica.
 • Elektronica-ict : Het behandelen van informatie staat centraal. Ik leer programmeren en communiceren met elektronische componenten. Met mijn pc leer ik via basisprincipes de informatie, zowel analoog als digitaal, overbrengen via draden, radioverbindingen, draadloos of met behulp van computernetwerken. Ict komt ruimschoots aan bod: ik leer op een eenvoudige manier en in verschillende programmeertalen programmeren.

Wat leer ik nog in de studierichting “Elektriciteit-elektronica”?

 • Wiskunde (ondersteunende en vakoverschrijdende benadering) 
  • vaste werkwijzen toepassen
  • veel toepassingen uitvoeren
  • de verworven inzichten in berekeningen gebruiken
  • wiskunde waarderen als basis voor de technische vakken
  • logisch redeneren in functie van de specifieke vakken
  • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
  • interesse tonen voor het oplossen van wiskundige problemen
  • redeneervaardigheden ontwikkelen
  • correct en nauwgezet werken
  • richtinggebonden thema’s bestuderen
 • Wetenschappen 
  • Ik leer in alle wetenschapsvakken (door demonstratieproeven):
   • helder, logisch en analytisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
   • (specifiek voor het vak toegepaste fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen  
 • Talen 
 • Ik leer in het vak Nederlands:
  •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
  • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
 • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
  • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
  • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
  • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
  • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
  • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
  • zelfstandig woordenschat verwerken
  • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Elektriciteit-elektronica”?

 2de graad TSO – Elektriciteit-elektronica

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Elektriciteit-mechanica

7

7

 Elektronica-ict

5

5

 Engels

2

2

 Frans

2

2

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Nederlands

4

4

 Toegepaste chemie

1

1

 Toegepaste fysica

1

1

 Wiskunde

4

4

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Elektriciteit-elektronica”?

Wat is het profiel van de studierichting “Elektromechanica”?

Elektromechanica is een eerder theoretische richting, waarin wiskunde, mechanica en elektriciteit ruim aan bod komen. Ze bereidt voor op verderstuderen in het hoger onderwijs. Je leert analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen.

De theorie wordt ondersteund door labo-oefeningen. In de tweede graad wordt een brede basis meegegeven als voorbereiding op verdere uitdieping of meer gespecialiseerde keuzes in de derde graad. Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software. Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen. Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC- sturingen. Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Je hebt een breed inzicht en je wil de technische vakken binnen het domein elektriciteit-mechanica ook theoretisch benaderen. Je hebt behoefte aan een vorming die in zekere mate het midden houdt tussen een meer theoretische en een meer praktisch gerichte vorming. 

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Elektromechanica”?

 • Elektriciteit-mechanica : Ik leer elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Ik voer elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis. Ik verwerf basiskennis van theoretische mechanica en pas dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Ik krijg inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Ik leer de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten komen in dit vak aan bod. 
 • Realisties mechanica-ict : Ik bespreek op projectmatige manier alle onderdelen van een bestaande machine. Ik leer de machine demonteren en monteren, zowel theoretisch als praktisch. De besturing van de bestaande machine wordt omgevormd door een mini-PLC sturing die de werking van de machine overneemt. Ik leer op deze wijze werken in grafische programmeertalen. Later probeer ik kleine machines zelf te ontwerpen en te bouwen: alle mechanische en elektrische componenten worden op de juiste wijze gemonteerd. Ik bereid deze methode zorgvuldig voor en evalueer mijn werkwijze.

Wat leer ik nog in de studierichting “Elektromechanica”?

 • Wiskunde (ondersteunende en vakoverschrijdende benadering) 
  • vaste werkwijzen toepassen
  • veel toepassingen uitvoeren
  • de verworven inzichten in berekeningen gebruiken
  • wiskunde waarderen als basis voor de technische vakken
  • logisch redeneren in functie van de specifieke vakken
  • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
  • interesse tonen voor het oplossen van wiskundige problemen
  • redeneervaardigheden ontwikkelen
  • correct en nauwgezet werken
  • richtinggebonden thema’s bestuderen
 • Wetenschappen 
  • Ik leer in alle wetenschapsvakken (door demonstratieproeven):
   • helder, logisch en analytisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
   • (specifiek voor het vak toegepaste fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen  
 • Talen 
 • Ik leer in het vak Nederlands:
  •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
  • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
 • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
  • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
  • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
  • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
  • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
  • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
  • zelfstandig woordenschat verwerken
  • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Elektromechanica”?

 2de graad TSO – Elektromechanica

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Elektriciteit-mechanica

7

7

 Engels

2

2

 Frans

2

2

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Nederlands

4

4

 Realisaties mechanica-ict

5

5

 Toegepaste chemie

1

1

 Toegepaste fysica

1

1

 Wiskunde

4

4

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Elektromechanica”?

Wat is het profiel van de studierichting “Elektrotechnieken”?

Elektrotechnieken is een praktijkgerichte studierichting. Ze bereidt zowel voor op verderstuderen (professionele bachelor of andere specialisatie), als op instap in de arbeidsmarkt.

Je maakt kennis met elektriciteit en installatieleer.

Je leert vooral over elektriciteit in woningen. Je leert lichtbronnen en verwarmingstoestellen installeren, schakelborden plaatsen, elektrische leidingen leggen, defecten opsporen en herstellen.

Je beschikt over een praktische aanleg en inzicht. Je hebt interesse voor technische vakken voornamelijk in de elektrische sfeer. Je beschikt over een brede kijk op nieuwe technologieën en producten. 

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Elektrotechnieken”?

 • Elektriciteit : Ik leer elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Ik voer elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis. 
 • Installatiemethoden en realisaties: In de tweede graad staan residentiële elektrische installaties in woningen centraal. Ik leer hoe men volgens de wettelijke normen (AREI) en regels van goed vakmanschap een elektrische huisinstallatie ontwerp, uitvoer en herstel.  Vooral veiligheid en netheid komen hier op de eerste plaats. Ik leer alles van gewone lichtschakelaars tot ingewikkelde automatische sturingen. Na het vierde jaar kan ik de elektriciteit in een huis inrichten en de nodige elektronische documenten samenstellen voor de elektrische keuring.  
 • Ik leer de volgende competenties/attitudes: 

  • een grote passie tonen voor alle toepassingen van elektriciteit 
  • probleemoplossend denken
  • ordelijk, zelfstandig en systematisch werken
  • mijn werkpost efficiënt organiseren 
  • theoretische kennis toepassen en inzicht verwerven bij praktische opstellingen

Wat leer ik nog in de studierichting “Elektrotechnieken”?

 • Wiskunde (praktische benadering met veel begeleiding)
  • als voorbereiding voor andere technische vakken
  • richtingsgebonden thema’s bestuderen

 • Toegepaste fysica
  • Ik leer in het vak toegepaste fysica (door demonstratieproeven):
   • logisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
   •  
 • Talen 
 • Ik leer in het vak Nederlands:
  •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
  • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
 • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
  • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
  • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
  • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
  • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
  • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
  • zelfstandig woordenschat verwerken
  • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Elektrotechnieken”?

 2de graad TSO – Elektrotechnieken

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Elektrotechnieken

15

15

 Engels

2

2

 Frans

2

2

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Natuurwetenschappen

1

1

 Nederlands

4

4

 Wiskunde

3

3

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Elektrotechnieken”?

Wat is het profiel van de studierichting “Hout”?

Onder begeleiding leer ik opdrachtelementen van eenvoudige uitvoeringen ontleden, oordeelkundig realiseren, afwerken en plaatsen.

Ik leer fragmenten van het productieproces voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD, werkmethode…) en basismachines instellen en bedienen.

Ik maak op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Ik organiseer een veilige werkomgeving. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties, leer ik uit bevindingen en stuur deze bij.

De beroepsgerichte context situeert zich om, onder begeleiding, realisatiegerichte competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) te verwerven, binnen een duidelijk omschreven opdracht en volgens een gepaste methode.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Hout”?

 Ik leer in Realisaties hout volgende competenties/attitudes:

 • probleemoplossend denken
 • zelfstandig werken
 • veilig werken
 • ordelijk en systematisch werken
 • de werkpost efficiënt organiseren
 • praktisch werken
 • samenwerken
 • met respect omgaan met werktuigen en materialen

Je dient individueel of in groep, eevoudige realisaties uit te voeren (uit het domein van de houtbewerking). De klemtoon ligt op het praktisch ervaren van eenvoudige uitvoeringen. Een realisatie kan opgevat worden:

 • als een project waar alle elementen van de realisatie (uivoeringsgerichte voorbereidingen, tekeningen, uitovering …) geïntegreerd zijn. Bij een project wordt de volledige werkgang doorlopen.
 • als een opdracht; een opdracht is een fragment van een project.

Wat leer ik nog in de studierichting “Hout”?

 • Project algemene vakken De algemene vorming wordt aangeboden in de vorm van projectonderwijs (PAV). Taal, wiskunde, maatschappelijke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschappen, … zitten hierin verweven.
 • Engels De klemtoon ligt op zelfredzaamheid. Woordenschat en grammatica dienen ter ondersteuning van de praktische vaardigheden (vooral luisteren en lezen). 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Hout”?

 2de graad BSO – Hout

 

3de jaar

4de jaar

 Godsdienst

2

 2

 Lichamelijke opvoeding

2

 2

 Project algemene vakken

6

 6

 Engels

1

 1

 Realisaties hout

21

 21

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Hout”?

Wat is het profiel van de studierichting “Humane wetenschappen”?

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Een instap vanuit alle basisopties is in principe mogelijk.
In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht wat talen betreft, gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de tweede graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je bent sociaal en de dagelijkse realiteit boeit je. Je bent gevoelig voor kunst en culturele uitingen. Je verwerft voldoende theoretische achtergrond en toont een open geest tegenover mens en maatschappij.

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. 

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Humane wetenschappen”?

 • Ik leer in de vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen: 
   • helder, logisch, kritisch denken en verbanden leggen
   • zelfstandig problemen oplossen
   • informatie structureren en verwerken
   • dataonderzoek opzetten op basis van verschillende verzamelingsmethoden
   • teksten, tabellen en grafieken interpreteren
   • aspecten van mens en samenleving observeren, beschrijven en wetenschappelijk benaderen
   • synthetiseren
   • wetenschappelijke theorieën bestuderen
   • communiceren 
   • een eigen standpunt innemen in discussies
   • empathisch omgaan met medemensen
   • me inzetten voor mens en maatschappij
   • eigen waardeoordelen vormen (m.b.t. kunst en media) 

Wat leer ik nog in de studierichting “Humane wetenschappen”?

 • Wiskunde (dezelfde inhoud als in alle ASO-richtingen uit de tweede graad)   
   • Ik leer deze basisleerstof in het vak wiskunde (4 en 5 uren):
    • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
    • grote hoeveelheden leerstof verwerken
    • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groot pakket wiskunde
    • interesse opbrengen voor het oplossen van wiskundige problemen
    • redeneervaardigheden ontwikkelen
    • verworven inzichten toepassen
    • verbanden leggen
    • correct en nauwgezet werken
    • de ideale oplossingswijze zoeken
    • wiskunde waarderen als een onderdeel van onze dagelijkse leefwereld
   • Ik kies voor 4 uren wiskunde en leer specifiek (stapsgewijs en onder meer begeleiding): 
    • kleinere hoeveelheden leerstof verwerken
   • Ik kies voor 5 uren Wiskunde en leer specifiek: 
    • meer zelfstandig werken
    • verdiepingsleerstof verwerken
    • abstract en logisch redeneren
    • kritisch nadenken en inzicht verwerven rond bewijzen en stellingen (via een meer theoretische benadering)
    • gebruikmaken van symbolische tekens
    • oefeningen maken op eigen initiatief
 • Wetenschappen :  
  • Ik leer in alle wetenschapsvakken
   (met een beperkt aantal practica en vooral door demonstratieproeven):
   • helder, logisch en analytisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
   • informatie uit teksten structureren en verwerken onder klassikale begeleiding
   • (specifiek voor het vak fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen
 • Talen : 
  • Ik leer in het vak Nederlands:
   •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
   • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
  • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
   • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • zelfstandig woordenschat verwerken
   • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen
  • Ik leer specifiek in het vak Duits (4° jaar – 1 uur per week)
    • korte dialogen uit het dagelijkse leven lezen en begrijpen
    • schrijfvaardigheid inoefenen door middel van aangeleerde zinswendingen en uitdrukkingen
    • de Duitse cultuur waarderen
    • beperkte basisgrammatica toepassen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Humane wetenschappen”?

 2de graad ASO – Humane Wetenschappen

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Biologie

1

1

 Chemie

1

1

 Cultuurwetenschappen

2

2

 Duits

0

1

 Engels

3

2

 Frans

4

4

 Fysica

1

1

 Gedragswetenschappen

3

3

 Geschiedenis

2

2

 Godsdienst

2

2

 Informatica

1

1

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Muzikale opvoeding

0

1

 Nederlands

4

4

 Plastische opvoeding

1

0

 Wiskunde

4/5

4/5

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Humane wetenschappen”?

Wat is het profiel van de studierichting “Industriële wetenschappen”?

Industriële wetenschappen is een sterk theoretisch met de klemtoon op wiskunde en (industriële) wetenschappen. De studierichting koppelt een ruime algemene vorming aan theoretisch onderzoek op het gebied van industriële technologie. 

Techniek is hier geen activiteit, maar eerder een probleemoplossend denken. Deze studierichting is de meest theoretische van het studiegebied Mechanica-elektriciteit. Opvallend is het aantal lestijden wiskunde. In deze richting krijgen vakken als mechanica, elektriciteit, fysica en chemie ruime aandacht. Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.

De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica. Na de derde graad stroom je door naar het hoger onderwijs. Wiskunde staat centraal en wordt toegepast in deze technische vakken. Op een wetenschappelijke manier worden de kenmerken van fysische verschijnselen onderzocht en wetenschappelijke wetmatigheden geformuleerd.

Je beschikt over een goede intelligentie en abstractievermogen. Je hebt interesse in wiskunde, wetenschappen, nieuwe technologiën en ontwikkelingen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Industriële wetenschappen”?

 • Elektriciteit-elektronica : Ik leer de basiswetten van de elektriciteit toepassen met voldoende natuurkundige achtergrond en wiskundige ondersteuning. Ik kan het gedrag van componenten in de elektrische stroomkring toelichten en berekeningen uitvoeren. In het labo onderzoek ik via proeven de theoretische wetmatigheden en leer ik omgaan met elektrische meetapparatuur. Het elektronica gedeelte heeft als doel inzicht bij te brengen in de soorten elektrische signalen, in schakelingen uit de analoge en digitale basiselektronica en in de opbouw en werking van basiscomponenten uit de elektronica.
 • Elektromechanische processen-ict : Ik leer de fundamentele basisbegrippen van de theoretische mechanica, in het bijzonder de statica, kinematica en dynamica. Ik leer mechanische problemen logisch te analyseren om tot een oplossing te komen. Hierbij komt de bewegingsleer uitgebreid aan bod. Met mechanische vormgeving en montage worden realisaties gesimuleerd en uitgevoerd.

Wat leer ik nog in de studierichting “Industriële wetenschappen”?

 • Wiskunde (dezelfde inhoud als in alle ASO-richtingen uit de 2° graad)
  • de verworven inzichten in berekeningen toepassen
  • wiskunde waarderen als basis voor de technische vakken
  • zelfstandig werken
  • verdiepingsleerstof verwerven
  • logisch redeneren in functie van de specifieke vakken
  • oefeningen maken op eigen initiatief
  • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
  • grote hoeveelheden leerstof verwerken
  • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groot pakket wiskunde
  • interesse opbrengen voor het oplossen van wiskundige problemen
  • redeneervaardigheden ontwikkelen
  • verbanden leggen
  • correct en nauwgezet werken 
 • Wetenschappen 
  • Ik leer in alle wetenschapsvakken (door demonstratieproeven):
   • helder, logisch en analytisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
   • (specifiek voor het vak toegepaste fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen  
 • Talen 
 • Ik leer in het vak Nederlands:
  •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
  • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
 • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
  • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
  • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
  • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
  • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
  • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
  • zelfstandig woordenschat verwerken
  • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Industriële wetenschappen”?

 2de graad TSO  –  Industriële wetenschappen

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Chemie

1

1

 Elektriciteit-elektronica

4

4

 Elektromechanische processen-ict

4

4

 Engels

2

2

 Frans

3

3

 Fysica

1

1

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Mechanica

2

2

 Nederlands

4

4

 Wiskunde

5

5

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Industriële wetenschappen”?

Wat is het profiel van de studierichting “Latijn”?

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
De logische basisopties in het tweede leerjaar zijn Latijn of Grieks-Latijn.

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de tweede graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In deze richting kunnen ook 5 lestijden wiskunde voorzien worden. In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.

Je hebt belangstelling voor de studie van de klassieke taal, haar literatuur en haar cultuur.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Latijn”?

 • Dit leer ik in het vak Latijn: Ik verwerf inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de klassieke oudheid. Deze studie veronderstelt van mij in de tweede graad een eerste aanzet tot:

   

    • Algemene taalvaardigheid: door de aard van de klassieke talen leer ik bedachtzaam, nauwgezet en beschouwend omgaan met taal. Ik heb oog voor details in de weergave en probeer op een genuanceerde manier de ideeën van de klassieke teksten in mijn eigen taal om te zetten.
    • Kritisch denken: door confrontatie met een andere cultuur in al zijn verschijningsvormen ga ik de eigen cultuur en maatschappij door een kritische bril bekijken.
    • Onderscheiden van wat hoofd- en bijzaak isdoor kennis te maken met klassieke teksten op veel verschillende inhoudelijke vlakken, leer ik constanten herkennen in de geschiedenis van het menselijk gedachtegoed. Ik leer die ook als waardevol te beschouwen.
    • Leren structureren van wat op het eerste gezicht een chaos is: de structuur van een Latijnse zin leert mij een samenhang te vinden in een ingewikkeld kluwen van ideeën. De gehanteerde leesmethode speelt vooral in op mijn verwachtingspatroon. Hierbij ga ik uit van wat ik al ken en kom ik tot wat voor mij nog onbekend is. Zo verwerf ik de vaardigheid tot structureren. 
    • Probleemoplossend denken: door het lezen van complexe Latijnse volzinnen, leer ik strategieën ontwikkelen die mijn probleemoplossend denken bevorderen. Ik leer problemen herkennen, omschrijven en analyseren. Via een gestructureerde aanpak kom ik tot een oplossing van deze problemen.
    • Ontwikkelen van een persoonlijke studiemethode: ik leer met regelmaat en kan grote gehelen verwerken. Het trainen van mijn geheugen is hierbij een belangrijke competentie.
  •  

Wat leer ik nog in de studierichting “Latijn”?

 • Wiskunde   
   • Ik leer in het vak wiskunde (4 en 5 uren):
    • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
     • in staat zijn om grote hoeveelheden leerstof te verwerken
     • de basisleerstof is dezelfde voor 4 of 5 uren Wiskunde
     • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groot pakket wiskunde
     • interesse voor het oplossen van wiskundige problemen
     • redeneervaardigheden ontwikkelen
     • toepassen van de verworven inzichten
     • verbanden leggen
     • correct en nauwgezet werken, blijven zoeken naar de ideale oplossingswijze
     • wiskunde waarderen als een onderdeel van onze dagelijkse leefwereld
   • Ik kies voor 4 uren wiskunde en leer specifiek (stapsgewijs en onder meer begeleiding): 
    • kleinere hoeveelheden leerstof verwerken bij evaluatiemomenten
   • Ik kies voor 5 uren Wiskunde en leer specifiek: 
    • meer zelfstandig werken
    • verdiepingsleerstof verwerken
    • abstract en logisch redeneren
    • kritisch nadenken en inzicht verwerven rond bewijzen en stellingen (via een meer theoretische benadering)
    • gebruikmaken van symbolische tekens
    • oefeningen maken op eigen initiatief
 • Wetenschappen :  
  • Ik leer in alle wetenschapsvakken (1u per deelvak)
   • helder, logisch en analytisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
   • informatie uit teksten structureren en verwerken onder klassikale begeleiding
   • (specifiek voor het vak fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen
 • Talen : 
  • Ik leer in het vak Nederlands:
   •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
   • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
  • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
   • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • zelfstandig woordenschat verwerken
   • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen
  • Ik leer specifiek in het vak Duits (4° jaar – 1 uur per week)
    • korte dialogen uit het dagelijkse leven lezen en begrijpen
    • schrijfvaardigheid inoefenen door middel van aangeleerde zinswendingen en uitdrukkingen
    • de Duitse cultuur waarderen
    • beperkte basisgrammatica toepassen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Latijn”?

 2de graad ASO – Latijn

 

3de jaar

4de jaar

 

DIA

SMA

SJC

DIA

SMA

SJC

 Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

 Biologie

1

1

1

1

1

1

 Chemie

1

1

1

1

1

1

 Duits

0

0

0

1

1

1

 Engels

2

2

3/2

2

2

2

 Frans

4

4

4

3

3

4/3

 Fysica

1

1

1

1

1

1

 Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

 Godsdienst

2

2

2

2

2

2

 Informatica

1

1

1

1

1

1

 Latijn

5

5

5

5

5

5

 Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

 Muzikale opvoeding

0

0

0

1

1

1

 Nederlands

4

4

4

4

4

4

 Plastische opvoeding

1

1

1

0

0

0

 Wiskunde

5

5

4/5

5

5

4/5

DIA: Damiaaninstituut – SMA: Instituut Sancta Maria – SJC: Sint-Jozefscollege

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Latijn”?

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

Het is aanbevolen om in de eerste graad de basisoptie Latijn gevolgd te hebben. Als je in de tweede graad een richting met Latijn wil volgen, is graag lezen en op een intensieve manier bezig willen zijn met het verschijnsel taal een must! Via de grammaticale basisverwerving die je in de eerste graad hebt bereikt zal je in de tweede graad hoe langer hoe meer geconfronteerd worden met teksten, eerst nog herschreven teksten, maar vanaf het vierde jaar originele teksten. Hierdoor zal je de opgedane grammaticale en vocabulaire kennis kunnen toepassen en zal je leren om ook stil leren te staan bij de schoonheid van een tekst.

Van een “blokvak” in de eerste graad, waar geheugentraining en aanleren van regelmaat in de studie de belangrijkste competenties zijn, zal je nu meer en meer een Latijnse  tekst gaan ervaren als een kunstwerk, als iets wat de moeite waard is om gelezen te worden, ook al blijven er nog een aantal grammaticale hindernissen te nemen. In een richting met Latijn heb je in de tweede graad 4 of 5 uur per week wiskunde.

Naarmate het curriculum Latijn verder loopt, zal je een steeds grotere inspanning moeten leveren om een aantal teksten buiten de lessen via persoonlijke studie te verwerken.

Met welke bijwerkactiviteiten dien ik rekening te houden bij deze overgang?

Inhaalpakket, met of zonder inhaaluren in de school

 • Talen: bijwerken voor het vak Latijn is noodzakelijk

Studiewerk

 • Talen: Latijn

Vakantietaak

 • Talen: Latijn

Wat is het profiel van de studierichting “Grieks-Latijn”?

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

De logische basisopties in het 2° jaar zijn Grieks-Latijn of Latijn. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 uren wiskunde. In de richting Grieks-Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur. Je hebt  een hoge literaire belangstelling en kan taal waarderen als drager van cultuur. Je verdiept je graag in het erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.
Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet alleen om die oude talen te leren kennen, je leert  ook probleemoplossend denken.
Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Grieks-Latijn”?

 • Ik leer in de vakken Grieks en Latijn:

  • Ik verwerf inzicht in taal en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de klassieke oudheid. Deze studie veronderstelt van mij in de tweede graad een eerste aanzet tot:

    

     • Algemene taalvaardigheid: door de aard van de klassieke talen leer ik bedachtzaam, nauwgezet en beschouwend omgaan met taal. Ik heb oog voor details in de weergave en probeer op een genuanceerde manier de ideeën van de klassieke teksten in mijn eigen taal om te zetten.
     • Kritisch denken: door confrontatie met een andere cultuur in al zijn verschijningsvormen ga ik de eigen cultuur en maatschappij door een kritische bril bekijken.
     • Onderscheiden van wat hoofd- en bijzaak isdoor kennis te maken met klassieke teksten op veel verschillende inhoudelijke vlakken, leer ik constanten herkennen in de geschiedenis van het menselijk gedachtegoed. Ik leer die ook als waardevol te beschouwen.
     • Leren structureren van wat op het eerste gezicht een chaos is: de structuur van een Latijnse zin leert mij een samenhang te vinden in een ingewikkeld kluwen van ideeën. De gehanteerde leesmethode speelt vooral in op mijn verwachtingspatroon. Hierbij ga ik uit van wat ik al ken en kom ik tot wat voor mij nog onbekend is. Zo verwerf ik de vaardigheid tot structureren. 
     • Probleemoplossend denken: door het lezen van complexe Latijnse volzinnen, leer ik strategieën ontwikkelen die mijn probleemoplossend denken bevorderen. Ik leer problemen herkennen, omschrijven en analyseren. Via een gestructureerde aanpak kom ik tot een oplossing van deze problemen.
     • Ontwikkelen van een persoonlijke studiemethode: ik leer met regelmaat en kan grote gehelen verwerken. Het trainen van mijn geheugen is hierbij een belangrijke competentie. 

Wat leer ik nog in de studierichting “Grieks-Latijn”?

 • Wiskunde   
   • Ik leer in het vak wiskunde (4 en 5 uren):
    • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
     • in staat zijn om grote hoeveelheden leerstof te verwerken
     • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groot pakket wiskunde
     • interesse voor het oplossen van wiskundige problemen
     • redeneervaardigheden ontwikkelen
     • toepassen van de verworven inzichten
     • verbanden leggen
     • correct en nauwgezet werken, blijven zoeken naar de ideale oplossingswijze
     • wiskunde waarderen als een onderdeel van onze dagelijkse leefwereld
   • Ik kies voor 4 uren wiskunde en leer specifiek (stapsgewijs en onder meer begeleiding): 
    • kleinere hoeveelheden leerstof verwerken bij evaluatiemomenten
   • Ik kies voor 5 uren Wiskunde en leer specifiek: 
    • meer zelfstandig werken
    • verdiepingsleerstof verwerken
    • abstract en logisch redeneren
    • kritisch nadenken en inzicht verwerven rond bewijzen en stellingen (via een meer theoretische benadering)
    • gebruikmaken van symbolische tekens
    • oefeningen maken op eigen initiatief
 • Wetenschappen :  
  • Ik leer in alle wetenschapsvakken (met een beperkt aantal practica en vooral door demonstratieproeven)
   • helder, logisch en analytisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
   • informatie uit teksten structureren en verwerken onder klassikale begeleiding
   • (specifiek voor het vak fysica) vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen
 • Talen : 
  • Ik leer in het vak Nederlands:
   •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
   • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
  • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
   • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • zelfstandig woordenschat verwerken
   • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen
  • Ik leer specifiek in het vak Duits (4° jaar – 1 uur per week)
    • korte dialogen uit het dagelijkse leven lezen en begrijpen
    • schrijfvaardigheid inoefenen door middel van aangeleerde zinswendingen en uitdrukkingen
    • de Duitse cultuur waarderen
    • beperkte basisgrammatica toepassen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Grieks-Latijn”?

 2de graad ASO – Grieks-Latijn

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Biologie

1

1

 Chemie

1

1

 Duits

0

1

 Engels

2

2

 Frans

3

3

 Fysica

1

1

 Geschiedenis

2

2

 Godsdienst

2

2

 Grieks

4

4

 Latijn

4

4

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Nederlands

4

4

 Plastische opvoeding

1

0

 Wiskunde

4/5

4/5

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Grieks-Latijn”?

Welke aanbevelingen zijn er bij deze overgang?

Het is aanbevolen om in de 1ste graad de basisoptie Latijn gevolgd te hebben. Als je in de 2de graad een richting met Latijn en/of Grieks wil volgen, is graag lezen en op een intensieve manier bezig willen zijn met het verschijnsel taal een must! Via de grammaticale basisverwerving die je in de eerste graad hebt bereikt zal je in de tweede graad hoe langer hoe meer geconfronteerd worden met teksten, eerst nog herschreven teksten, maar vanaf het vierde jaar originele teksten. Hierdoor zal je de opgedane grammaticale en vocabulaire kennis kunnen toepassen en zal je leren om ook stil leren te staan bij de schoonheid van een tekst.

Van een “blokvak” in de eerste graad, waar geheugentraining en aanleren van regelmaat in de studie de belangrijkste competenties zijn, zal je nu meer en meer een Latijnse en/of Griekse tekst gaan ervaren als een kunstwerk, als iets wat de moeite waard is om gelezen te worden, ook al blijven er nog een aantal grammaticale hindernissen te nemen. In een richting met Latijn heb je in de tweede graad 4 of 5 uur per week wiskunde.

Naarmate het curriculum Latijn en Grieks verder loopt, zal je een steeds grotere inspanning moeten leveren om een aantal teksten buiten de lessen via persoonlijke studie te verwerken.

Met welke bijwerkactiviteiten dien ik rekening te houden bij deze overgang?

Inhaalpakket, met of zonder inhaaluren in de school

 • Talen: bijwerken voor de vakken Latijn en Grieks is noodzakelijk

Studiewerk

 • Talen: Latijn en Grieks

Vakantietaak

 • Talen: Latijn en Grieks

Wat is het profiel van de studierichting “Mechanische technieken”?

Mechanische technieken is een praktijkgerichte studierichting die bedoeld is als kennismaking met de beginselen van mechanica en metaalbewerking.

In een modern bedrijf worden de handbediende machines steeds minder gebruikt. Men doet een beroep op computersturingen:
de CNC-gestuurde machines. De principes hiervan worden in de tweede graad aangebracht door voldoende aandacht te besteden aan elektriciteit en informatica. Zo word je voorbereid op de derde graad, waar de modernste CAD-CAM-technieken toegepast worden (d.w.z. een werkstuk wordt met de computer getekend, de tekening wordt naar de productiemachine gestuurd die dan automatisch het werkstuk produceert). In de praktijklessen maak je aanvankelijk hand- en machinewerkstukken waarbij boren, schaven, frezen, draaien en slijpen toegepast worden. Je leert metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen. Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines en computertekenen zijn geïntegreerd.

Je hebt eerder een praktische aanleg en toont interesse voor moderne metaalbewerking (CNC) en montage. Je beschikt over een sterk ruimtelijk voorstellingsvermogen en leert met de computer ondersteunend tekenen (CAD).

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Mechanische technieken”?

 • Realisaties mechanische constructies : Ik leer de beginselen van mechanica en metaalbewerking: ik maak ervaringsgericht kennis met verschillende gereedschappen (montage-, meet- en aftekengereedschappen) en leer  verschillende werktuigmachines (draaibanken, freesmachines, …) kennen, bedienen en onderhouden. Ik kan constructie-onderdelen herkennen, tekenen en berekenen. Ik kan een tekening van een werkstuk lezen en analyseren. De werkstukken worden uitgevoerd conform de eisen die gesteld zijn op de werktekening, met aandacht voor integrale kwaliteitszorg. Ik leer mogelijke oorzaken van fouten opsporen en verbanden leggen met de werkvoorbereiding. Ik heb ook aandacht voor montage en demontage van mechanische structuren, lassen, solderen en demontagetechnieken. De beginselen van lassen en computergestuurd tekenen (CAD) komen aan bod.

Wat leer ik nog in de studierichting “Mechanische technieken”?

 • Wiskunde (praktische benadering met veel begeleiding)
   • wiskunde toepassen als voorbereiding voor andere technische vakken
   • richtinggebonden thema’s bestuderen 
 • Toegepaste fysica (vooral door demonstratieproeven) 
   • logisch denken
   • tabellen en grafieken interpreteren
   • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken 
 • Talen : 
   • Ik leer in het vak Nederlands:
    •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
    • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
   • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
    • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
    • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
    • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
    • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
    • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
    • zelfstandig woordenschat verwerken
    • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Mechanische technieken”?

 2de graad TSO – Mechanische technieken

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Engels

2

2

 Frans

2

2

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Nederlands

4

4

 Natuurwetenschappen

1

1

 Wiskunde

3

3

 

 

 

 Realisaties mechanische constructies 

15

15

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Mechanische technieken”?

Wat is het profiel van de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

Deze beroepsopleiding heeft eerder weinig algemene vakken en is vooral creatief en praktisch van aard. De studierichting is bedoeld voor handige en nauwkeurige leerlingen met een grote interesse voor mode in het algemeen.

De lessen gaan over veel meer dan kleding. Je krijgt ook les over interieur- en decoratietrends, over accessoires als juwelen, sjaals, hoeden, handtassen… Via het maken van modische werkstukken leer je verschillende materialen kennen, een volledige outfit realiseren, decoraties uitwerken en de gemaakte artikelen vervolgens presenteren en verkopen. Creatieve realisaties rond kleding, accessoires en interieurartikelen zijn een onderdeel van de opleiding

Je oefent de verschillende stadia van patroontekenen en afwerking van een kledingstuk in. Hierbij is het gebruik van de PC noodzakelijk (CAD-CAM). In de praktijklessen leer je ook klanten adviseren bij hun kledingaankopen. Zo maak je  kennis met het beroep van winkelbediende in de mode-detailhandel. Artikelenkennis over kleding en interieur zijn daarbij belangrijk.

Je werkt graag samen en bent aangetrokken tot het esthetisch presenteren, realiseren en aan de man brengen van mode- en interieurartikelen. Je hebt gevoel voor techniek en wil later een job  uitoefenen in de modewereld.

Veel aandacht wordt besteed aan het actief, creatief, probleemoplossend denken en handelen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

 • Ik leer in moderealisatie:

  • een outfit te realiseren die ikzelf ga dragen
  • met verschillende materialen werken
  • kleurencombinaties maken
  • mijn creativiteit en esthetisch aanvoelen ontwikkelen
  • de basisvaardigheden in het productieproces van een realisatie
  • machines instellen volgens het gebruikte materiaal
  • machines efficiënt bedienen en kleine storingen oplossen
 • Ik leer in verkoopkunde:

  • de basiskennis in verband met verkopen, koopwaren, koopgedrag, koopbevordering en winkelinrichting
  • de juiste houding en attitudes van een verkoopster/verkoper vanuit mijn eigen ervaring, als klant
  • observatieopdrachten van verkoopsters/verkopers en klanten in de stad uitvoeren
  • vaardigheden in het presenteren en verkopen
 • Ik leer in presentatietechnieken:

  • tweedimensionaal presenteren en kleurencombinaties maken van artikelen
  • presentaties maken op panelen (elke week een nieuw thema)
  • vlak presenteren van kleding op tafel
  • creativiteit en het esthetisch aanvoelen ontwikkelen 
  • respectvol omgaan met materialen
  • zelfstandig opdrachten uitwerken
 • Ik leer in interieur:

  • verschillende werkstukken uitwerken rond een bepaald thema vb: “Wellness”
  • rond één stijl werken
  • kleurencombinaties maken
  • creativiteit en het esthetisch aanvoelen ontwikkelen
  • de basisvaardigheden in het productieproces van een realisatie
  • interesse tonen voor techniek
  • realisaties maken in flexibele materialen 
  • nauwkeurig en zelfstandig opdrachten uitwerken
 • Ik leer in toegepaste informatica:

  • efficiënt werken met internet en een tekstverwerker zoals MS Word
  • patronen tekenen met de computer in Auto-Cad mode
  • interesse tonen voor ict
 • Ik leer in plastische opvoeding:

  • werken met diverse technieken en materialen
  • vormen waarnemen
  • vormgeven op verschillende manieren
  • werken rond thema’s zoals accessoires, stoffen
  • zelfstandig taken plannen

Wat leer ik nog in de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

 • Project algemene vakken: PAV wil zeggen “Project algemene vakken”. Dat wil zeggen dat het een samenvoegsel is van wiskunde, Nederlands, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is een vak eigen aan BSO-richtingen.  Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s waarin actualiteit en groepswerk een belangrijke plaats innemen. Het vak wordt in de tweede graad geëvalueerd via permanente evaluatie.  Dit betekent dat er geen examens zijn, maar wel regelmatig tussentijdse toetsen en werkstukken.

 • Talen:

  • Ik leer in het vak Frans:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van de vaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • begeleid en zelfstandig woordenschat en grammatica verwerken 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

 2de graad BSO – Moderealisatie en -presentatie

 

3de jaar

4de jaar

 Frans

2

2

 Godsdienst

2

2

 Interieur

3

3

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Moderealisatie

10

10

 Plastische opvoeding

2

2

 Presentatietechnieken

2

2

 Project algemene vakken (PAV)

6

6

 Toegepaste informatica

1

1

 Verkoopkunde

2

2

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Moderealisatie en -presentatie”?

Wat is het profiel van de studierichting “Office & retail”?

In deze studierichting krijg je naast praktijkvakken nog behoorlijk wat algemene vakken. Je wordt immers voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige kantoortaken.

Veel aandacht gaat naar het leren opstellen van commerciële documenten, handelsrekenen en het bijhouden van een eenvoudige boekhouding.

Je leert vlot typen volgens de NBN-normen, werken met een tekstverwerker, computer. Je leert administratieve opdrachten correct en nauwkeurig uitvoeren. Je hebt oog voor het toepassen van de huisstijl, het overzichtelijk en verzorgd presenteren van brieven en documenten. Ook kantoorinrichting, klasseren, de in- en uitgaande post beheren… komen aan bod.

Je hebt belangstelling voor verschillende aspecten van het bedrijfsleven, vooral voor de administratieve taken of voor een functie als verkoper/verkoopster. Je wil later een administratieve taak vervullen op kantoor.

Je leert je mondeling en schriftelijk correct en vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. 

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Office & retail”?

 • Ik leer in administratieve vorming:

  • In de studierichting Office & retail word ik voorbereid op een administratieve of logistieke loopbaan in het bedrijfsleven, de dienstensector of een overheidsinstelling.
   • aankoop en verkoopverrichtingen toepassen en verwerken
   • administratieve taken uitvoeren
   • nauwkeurig, ordelijk en stipt werken
   • opgelegde taken correct uitvoeren
   • met documenten en formulieren werken
   • in team werken
   • verantwoordelijkheid bij het uitwerken voor eigen opdrachten
   • vlot omgaan met anderen 
 • Ik leer in toegepaste informatica:tie:

  • met computer- en randapparatuur werken en hierbij gebruik maken van een correcte lichaamshouding
  • vlot met een besturingssysteem werken
  • efficiënt met allerhande toepassingsprogramma’s werken zoals:
   • tekstverwerker
   • rekenblad
   • gegevensbeheerprogramma
   • presentatieprogramma
  • vlot dingen opzoeken op internet
  • spontaan gebruik maken van helpfuncties in verschillende computerprogramma’s
  • nauwkeurig en ordelijk werken
  • zelfstandig en binnen een vooraf bepaald tijdschema werken
  • het kwaliteits- en kostenbewustzijn ontwikkelen
  • een positieve, kritische en relativerende houding ontwikkelen ten opzichte van vernieuwingen in de ict-wereld.

 • Ik leer in communicatieve vaardigheden en in de taalvakken:tie:

  • Binnen de communicatieve component wordt voldoende tijd besteed aan het effectief taalgebruik en het oefenen van communicatieve taalvaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Veel aandacht gaat naar de voorbereiding van zakelijke twee- en telefoongesprekken of het correct weergeven van een gesteld probleem.
   • zin voor orde en nauwkeurigheid (binnen de voorgeschreven tijd een opdracht volgens een procedure accuraat afwerken)
   • werken met verantwoordelijkheidsgevoel: gegevens doorspelen, zich houden aan regels, afspraken en procedures.
   • respectvol omgaan met anderen
   • zin voor samenwerking (afspraken maken, gemeenschappelijk aan één taak werken)  

Wat leer ik nog in de studierichting “Office & retail”?

 • Project Algemene Vakken : PAV wil zeggen “Project algemene vakken”. Dat wil zeggen dat het een samenvoegsel is van wiskunde, Nederlands, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is een vak eigen aan BSO-richtingen.  Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s waarin actualiteit en groepswerk een belangrijke plaats innemen. Het vak wordt in de tweede graad geëvalueerd via permanente evaluatie.  Dit betekent dat er geen examens zijn, maar wel regelmatig tussentijdse toetsen en werkstukken. 
 • Talen:

  • Ik leer in het vak Frans:
   • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
   • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
   • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van de vaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
   • begeleid en zelfstandig woordenschat en grammatica verwerken 

  • Ik leer in het vak Engels:
   • basisgrammatica en woordenschat gebruiken
   • spreek- en luistervaardigheid ontwikkelen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Office & retail”?

 2de graad BSO – Office & retail

 

3de jaar

4de jaar

   

 Administratieve vorming

0

6

 Engels

3

3

 Frans

4

5

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Office & retail

13

6

 Project algemene vakken (PAV

6

6

 Communicatieve vaardigheden

2

2

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Office & retail”?

Wat is het profiel van de studierichting “Ondernemen en IT”?

Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar. Ondernemen en IT is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.

In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica. Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen (Engels, Frans en later ook Duits). Je leert hoe een bedrijf praktisch georganiseerd is.

De bedrijfsgerichte vorming met boekhouden, toegepaste informatica, zakelijke communicatie, recht … staat centraal. Je leert rekenvaardigheden toepassen binnen de handelssector. Men verwacht dat je ordelijk en nauwkeurig kunt werken. Je leert de financiële dagboeken bijhouden, voorraadbeheer, facturatie. Je leert financiële verrichtingen registreren in een dubbele boekhouding, manueel en met een boekhoudpakket op de computer. Je krijgt inzicht in de functie van boekhouden voor kostenberekening en als instrument voor het voeren van een beleid in een bedrijf. In economie leer je over economische bedrijvigheid, monetair beleid, groei en conjunctuur, consumenten- en producentengedrag, kopen en verkopen, ondernemings-vormen,verzekeringen, markten en prijzen. Je krijgt een basis van burgerlijk en handelsrecht en sociale en fiscale wetgeving.

Je leert kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie, aankoopformaliteiten. Je leert het magazijn, de leveranciers- en klantenadministratie organiseren. De verschillende klantentypes, de verkoopsvormen van kleinhandel tot e-commerce, de goederen en hun eigenschappen, de kassa, komen aan bod in verkooptechnieken. Je leert een verkoopsgesprek voeren. Je leert tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket, internet en de basis van programmeren.

Je hebt een grote belangstelling  voor de economische realiteit. Je werkt graag met de computer en je hebt een brede interesse voor algemene vakken en moderne talen.  

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Ondernemen en IT”?

 • Ik leer in bedrijfseconomie:
  • Ik word voorbereid op een loopbaan in een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.
   • werken met verschillende softwarepakketten
   • een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket gebruiken in functie van administratieve toepassingen
   • eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket. 
   • bedrijfseconomische kennis verruimen door in groep een klein project uit te werken, waarbij begeleid zelfstandig leren centraal staat
   • eenvoudige verkooptechnieken gebruiken en overleggen
   • kantoortoepassingen van informatica en de basis van programmeren
   • projecten en uitdagingen aanpakken
   • netjes, nauwkeurig en zelfstandig werken en logisch denken
   • interesse tonen voor de wereld van handel en secretariaat
   • ict-vaardigheden: mailen, websites beheren, internet efficiënt gebruiken, vlot werken met allerlei software en zelf iets programmeren

Wat leer ik nog in de studierichting “Ondernemen en IT”? 

 • Wiskunde:
  • Ik leer in het vak wiskunde (4 a 5 uren; praktische benadering):
   • vaste werkwijzen toepassen
   • veel toepassingen uitvoeren
   • verworven inzichten in berekeningen gebruiken
   • wiskunde waarderen als basis voor de economische vakken
   • logisch redeneren
   • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
   • correct en nauwgezet werken
  • Ik leer specifiek voor het vak wiskunde 5 uren; theoretische benadering):
   • me voorbereiden op wiskundig sterke richtingen
   • redeneervaardigheden ontwikkelen

     

 • Natuurwetenschappen : Ik leer in natuurwetenschappen (biologie, fysica en chemie; theoretische benadering met demonstratieproeven):
  • helder en logisch denken
  • nauwkeurig waarnemen bij demonstraties
  • de leerstof verwerken onder klassikale begeleiding
  • vaardigheden ontwikkelen om ordelijk te werken bij het maken van schetsen en grafieken

 • Talen : 
   • Ik leer in het vak Nederlands:
    •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
    • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
   • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
    • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
    • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
    • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
    • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
    • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
    • zelfstandig woordenschat verwerken
    • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  
   • Ik leer in het vak Duits (4e jaar – 1u per week):
    • korte dialogen uit het dagelijkse leven lezen en begrijpen
    • schrijfvaardigheid inoefenen door middel van  aangeleerde zinswendingen en uitdrukkingen
    • de Duitse cultuur waarderen
    • beperkte basisgrammatica toepassen

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Ondernemen en IT”?

 2de graad TSO – Ondernemen en IT

 

3de jaar

4de jaar

 

DIA

SMA

DIA

SMA

 Aardrijkskunde

1

1

1

1

 Bedrijfseconomie

6

6

6

6

 Duits

1

1

 Engels

3

3/2

2

2

 Frans

4

4

4

5/4

 Geschiedenis

1

1

1

1

 Godsdienst

2

2

2

2

 Informatica

3

3

3

3

 Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

 Natuurwetenschappen

2

2

2

2

 Nederlands

4

4

4

4

 Wiskunde

4

4/5

4

4/5

DIA: Damiaaninstituut – SMA: Instituut Sancta Maria

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Ondernemen en IT”?

Wat is het profiel van de studierichting “Sociale en technische wetenschappen”?

De studierichting biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

 • natuurwetenschappen (biologie, fysica en laboratoriumoefeningen)
 • sociale wetenschappen (maatschappelijke en sociale vorming)
 • integrale opdrachten (toegepaste wetenschappen en praktijk)

Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij en bent eerder creatief van aard. Je bent sociaal voelend en wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Sociale en technische wetenschappen”?

 • Ik leer in integrale opdrachten: Hier wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten. De voedingsmiddelen worden verwerkt volgens bepaalde principes. Ik leer hierbij de juiste methode of techniek hanteren met aandacht voor het correct gebruik van de gepaste apparatuur. Ik leer zorg dragen voor kwaliteit van voeding in al haar facetten. Verder leer ik ook de natuurwetenschappen en sociale wetenschappen vanuit een meer praktische hoek benaderen. Ik leer de theorie uit de lessen toepassen via proefjes, experimenten, het afnemen van enquêtes … Verder leer ik heel concreet te organiseren: van een maaltijd tot een heuse activiteit.

 • Ik leer in natuurwetenschappen:Biologie, chemie, fysica en laboratoriumoefeningen: hier komen volgende thema’s aan bod: meteorologie, materiemodel, kracht, arbeid, energie en vermogen, classificatie van organismen en stoffen, zintuigen, stofklassen, terrein-studie, chemische reacties, druk, warmteleer. In Natuurwetenschappen verwerf ik inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie. 

  Ik leer in natuurwetenschappen (door demonstratieproeven en practica):

  • helder logisch en analystisch denken
  • tabellen en grafieken interpreteren
  • ordelijk, nauwkeurig en stipt waarnemen en werken
  • informatie uit teksten structureren en verwerken onder klassikale begeleiding
  • vanuit probleemstellingen de essentie symbolisch noteren en oplossen
  • toepassingsgericht werken

 • Ik leer in sociale wetenschappen:

  • eigen mogelijkheden verkennen
  • leerprocessen (geheugen, intelligentie, leren) verduidelijken
  • passend communiceren in verschillende situaties
  • menselijk gedrag en interacties waarnemen en observeren
  • omgaan met rechten en plichten als jongere
  • de diversiteit tussen mensen illustreren

Wat leer ik nog in de studierichting “Sociale en technische wetenschappen”?

 • Wiskunde (praktische benadering met veel begeleiding)
   •  
   • richtinggebonden thema’s bestuderen
   • in groep samenwerken en van elkaar leren
   • nodige nieuwsgierigheid ontwikkelen
   • een grote medewerking bieden in de klas waardoor de werklast thuis kleiner wordt    
 • Talen : 
   • Ik leer in het vak Nederlands:
    •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
    • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
    • aandacht tonen voor literaire analyse
   • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
    • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
    • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
    • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
    • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
    • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
    • zelfstandig woordenschat verwerken
    • zoeken naar een onmiddellijk verband met de leerstof en de situatie waarin ik deze leerstof nodig heb 

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Sociale en technische wetenschappen”?

 2de graad TSO – Sociale en technische wetenschappen

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Engels

2

2

 Frans

3

3

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Informatica

1

1

 Integrale opdrachten

6

6

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Natuurwetenschappen

4

4

 Nederlands

4

4

 Sociale wetenschappen

3

3

 Wiskunde

3

3

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Sociale en technische wetenschappen”?

 • Sint-Jozefsinstituut Pastoor Pitetlaan 28, 3130 BETEKOM (Middenschool) Prof Sharpélaan 23, 3130 BETEKOM (Bovenbouw) www.sjib.be

Wat is het profiel van de studierichting “Techniek wetenschappen”?

De logische basisoptie is Techniek-wetenschappen in het tweede leerjaar. Een overgang vanuit Latijn, Grieks-Latijn, Moderne wetenschappen, Agro- en biotechnieken, Industriële wetenschappen kan. Andere overstappen zijn eventueel mogelijk, maar worden best individueel eens bekeken.

Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een erg belangrijke component. De taalvakken bereiden voor op de praktische communicatie en op het lezen van vakliteratuur en handleidingen. Wiskunde is van een hoog niveau en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen en Industriële wetenschappen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Techniek-wetenschappen”?

 • Toegepaste wetenschappen 
  • Ik leer in toegepaste wetenschappen:
   • interesse en nieuwsgierigheid opbrengen voor wetenschappen (vertrekkend vanuit mijn leefwereld, demonstratieproeven en beeldmateriaal)
   • wetenschappelijk denken 
   • in team werken bij practica
   • experimenten op verantwoorde wijze uitvoeren met behulp van laboratoriumtechnieken
   • ordelijk werken bij het maken van schetsen en grafieken
   • wetenschappelijke taal correct gebruiken
   • verslagen voor biologie, chemie en fysica voorbereiden en zelfstandig afwerken

Wat leer ik nog in de studierichting “Techniek-wetenschappen”?

 • Wiskunde (dezelfde inhoud als in alle ASO-richtingen uit de tweede graad)
  • de verworven inzichten in berekeningen toepassen
  • wiskunde waarderen als basis voor de wetenschappelijke vakken
  • zelfstandig werken
  • verdiepingsleerstof verwerven
  • logisch redeneren in functie van de specifieke vakken
  • oefeningen maken op eigen initiatief
  • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
  • grote hoeveelheden leerstof verwerken
  • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groot pakket wiskunde
  • interesse opbrengen voor het oplossen van wiskundige problemen
  • redeneervaardigheden ontwikkelen
  • verbanden leggen
  • correct en nauwgezet werken    
 • Talen : 
   • Ik leer in het vak Nederlands:
    •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
    • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
   • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
     • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
     • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
     • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
     • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
     • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)

    In vergelijking met de vakken Frans en Engels in ASO-richtingen is de woordenschat minder uitgebreid en krijg ik meer begeleiding bij het verwerken van taalopdrachten.

Welke lessen krijg ik in de studierichting “Techniek-wetenschappen”?

 2de graad TSO – Techniek-wetenschappen

 

3de jaar

4de jaar

 Aardrijkskunde

1

1

 Biologie

1

1

 Chemie

2

2

 Engels

2

2

 Frans

3

3

 Fysica

2

2

 Geschiedenis

1

1

 Godsdienst

2

2

 Informatica

1

1

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Nederlands

4

4

 Toegepaste biologie

1

1

 Toegepaste chemie

2

2

 Toegepaste fysica

2

2

 Wiskunde

6

6

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Techniek-wetenschappen”?

Wat is het profiel van de studierichting “Verzorging-voeding”?

Je pakket algemene vakken is eerder beperkt en je leert voornamelijk al doende.  Graag werken met en voor mensen is noodzakelijk.

In de tweede graad leer je vooral veel over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden; het onderhouden van de woning, de kleding en ander textiel. Je leert over sociale relaties, gezonde voeding en krijgt een basiskennis over ziekenzorg. Je bent bereid mensen te verzorgen of ze nu jong of oud zijn, man of vrouw… . Het accent ligt hierbij op zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving.

Je hebt belangstelling voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen. Je bent gemotiveerd, sociaalvoelend, handig en praktisch ingesteld.
Je gaat graag om met jong en oud  en kan goed  luisteren. Je waardeert menselijke contacten tussen verzorger en hulpbehoevende.
Je wil graag een praktische opleiding koppelen aan praktijkgerichte theorie.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Verzorging-voeding”?

 • Ik leer in verzorging-voeding
  • kwaliteitsbewust handelen
  • communiceren in een 1-1 relatie
  • in team samenwerken
  • over gezondheid en welzijn
  • (ped)agogisch handelen
  • over maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg
  • oriënteren op beroepen
  • werken rond projecten samen met andere vakken o.a. informatica, plastische opvoeding en muzikale opvoeding
  • de handen uit de mouwen steken en zaken aanpakken
  • respectvol en graag met anderen omgaan
  • attitudegericht en projectmatig werken 

Wat leer ik nog in de studierichting “Verzorging-voeding”?

 • Project algemene vakken: PAV wil zeggen “project algemene vakken”. Dat wil zeggen dat het een samenvoegsel is van wiskunde, Nederlands, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het is een vak eigen aan BSO-richtingen.  Er wordt gewerkt rond bepaalde thema’s waarin actualiteit en groepswerk een belangrijke plaats innemen. Het vak wordt in de tweede graad geëvalueerd via permanente evaluatie.  Dit betekent dat er geen examens zijn, maar wel regelmatig tussentijdse toetsen en werkstukken.
 • Talen 
   • Ik leer in het vak Frans:
    • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
    • de Franstalige wereld waarderen
    • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
    • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van de vaardigheden
     (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
    • woordenschat en grammatica begeleid zelfstandig verwerken

 Welke lessen krijg ik in de studierichting “Verzorging-voeding”?

 2de graad BSO – Verzorging-voeding

 

3de jaar

4de jaar

 Frans

2

2

 Godsdienst

2

2

 Lichamelijke opvoeding

2

2

 Muzikale opvoeding

1

1

 Plastische opvoeding

2

2

 Project algemene vakken (PAV)

6

6

 Toegepaste informatica

1

1

 Verzorging-voeding

16

16

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Verzorging-voeding”?

Wat is het profiel van de studierichting “Wetenschappen”?

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de studierichting Wetenschappen 5 uren wiskunde (in het derde en vierde jaar).

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: aardrijkskunde, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Je hebt een behoorlijke interesse in de wereld van de wetenschappen en bent creatief bij het oplossen van problemen.

Welke zijn de specifieke vakken in de studierichting “Wetenschappen”?

 • Ik leer in alle wetenschapsvakken 
  • interesse en nieuwsgierigheid opbrengen voor wetenschappen
  • helder, logisch en analytisch denken
  • problemen zelfstandig oplossen
  • informatie structureren en verwerken
  • teksten, tabellen en grafieken opstellen en interpreteren
  • vaardigheid verwerven bij het experimenteren in practica
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag
  • verbanden zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit
  • kritisch nadenken over wetenschappelijke verschijnselen
  • omgaan met klassieke en moderne informatiedragers
  • in team werken
  • onderzoekcompetenties verwerven via de OVUR-methode
   (Oriënteren Voorbereiden Uitvoeren en Reflecteren)
  • vanuit probleemstellingen de essentie in symbolen noteren en oplossen

Wat leer ik nog in de studierichting “Wetenschappen”?

 • Wiskunde
   • Ik leer in het vak wiskunde (theoretische benadering):
    • zelfstandig werken
    • verdiepingsleerstof verwerven
    • abstract en logisch redeneren
    • symbolische tekens gebruiken
    • oefeningen maken op eigen initiatief
    • nauwkeurige en correcte rekentechnieken ontwikkelen
    • grote hoeveelheden leerstof verwerken
    • wiskundige inzichten ontwikkelen als voorbereiding op richtingen met een groot pakket wiskunde
    • wiskundige problemen oplossen en verbanden leggen
    • redeneervaardigheden ontwikkelen
    • verworven inzichten toepassen
    • correct en nauwgezet werken
    • blijven zoeken naar de ideale oplossingswijze
    • kritisch nadenken en inzicht verwerven in bewijzen en stellingen
    • wiskunde waarderen als een onderdeel van onze dagelijkse leefwereld
 • Talen : 
   • Ik leer in het vak Nederlands:
    •  taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven) verbeteren
    • literatuur lezen en hierop begeleid reflecteren
   • Ik leer in de vakken Frans en Engels:
    • vlot en inzichtelijk taal gebruiken
    • anderstalige literatuur waarderen (soms in vereenvoudigde versie)
    • interesse tonen voor de Franstalige en Engelstalige wereld
    • leerbereidheid en motivatie opbrengen voor het leren van talen
    • streven naar grammaticale correctheid en het juiste gebruik van de woordenschat ter ondersteuning van taalvaardigheden (luisteren, lezen, spreken/gesprekken voeren, schrijven)
    • zelfstandig woordenschat verwerken
    • (specifiek in het vak Engels) inzicht in de grammatica verdiepen  
   • Ik leer in het vak Duits (4e jaar – 1u per week):
    • korte dialogen uit het dagelijkse leven lezen en begrijpen
    • schrijfvaardigheid inoefenen door middel van  aangeleerde zinswendingen en uitdrukkingen
    • de Duitse cultuur waarderen
    • beperkte basisgrammatica toepassen

 Welke lessen krijg ik in de studierichting “Wetenschappen”?

 2de graad ASO – Wetenschappen

 

3de jaar

4de jaar

 

DIA

SMA

SJC

SJIB

DIA

SMA

SJC

SJIB

 Aardrijkskunde

1

1

2

1

1

1

2

1

 Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

 Chemie

2

2

2

2

2

2

2

2

 Duits

0

0

0

1

1

1

1

1

 Engels

3

3

3

3

2

3

2

3

 Frans

4

4

4

4

4

4

4

4

 Fysica

2

2

2

2

2

2

2

2

 Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

 Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

 Informatica

1

2

1

1

1

1

1

1

 Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

 Muzikale opvoeding

0

0

0

0

1

1

1

1

 Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

 Plastische opvoeding

1

1

1

1

0

0

0

0

 Wetenschappelijk tekenen

1

0

0

0

1

0

0

0

 Wiskunde

5

5

5

5

5

5

5

5

DIA: Damiaaninstituut – SMA: Instituut Sancta Maria – SJC: Sint-Jozefscollege – SJIB: Sint-Jozefsinstituut

In welke school binnen de scholengemeenschap Aarschot-Betekom kan ik terecht voor de studierichting “Wetenschappen”?

 • Damiaaninstituut P. Dergentlaan 220, 3200 AARSCHOT – www.damiaaninstituut.be
 • Instituut Sancta Maria Kardinaal Mercierstraat 10, 3200 AARSCHOT – www.sanctamaria-aarschot.be
 • Sint-Jozefscollege Bekaflaan 65, 3200 AARSCHOT – www.bekaf.sjca.be
 • Sint-Jozefsinstituut Pastoor Pitetlaan 28, 3130 BETEKOM (Middenschool) Prof Sharpélaan 23, 3130 BETEKOM (Bovenbouw) www.sjib.be